Condicions de compra

Les presents Condicions Generals de Compra regulen l’ús del lloc web, www.naturalistesgirona.org/botiga, del qual de l’Associació de Naturalistes de Girona és titular. D’ara en endavant ens referirem a l’Associació de Naturalistes de Girona com a nom comercial ANG.

Els dominis www.naturalistesgirona.org, amb tots els subdominis associats, pertanyen a l’Associació de Naturalistes de Girona, NIF: G17066184 amb domicili a Passeig de la Devesa, 41, 17001, Girona.

Per qualsevol consulta, pots contactar amb nosaltres enviant un correu a info@naturalistesgirona.org.

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i altra normativa d’aplicació, l’ANG informa:

Objecte

Les Condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga online dels Natus, en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc web www.naturalistesgirona.org/botiga.

En utilitzar el lloc web www.naturalistesgirona.org/botiga o fer una comanda a través del mateix, ets conscient de la vinculació amb aquestes Condicions i la nostra Política de Privacitat, pel que, si no estàs d’acord amb totes les Condicions i amb la Política de Privacitat, no has de fer cap comanda.

El lloc web www.naturalistesgirona.org/botiga té per objecte la venda de diferents productes. Les característiques dels mateixos apareixen reflectides en les corresponents pàgines d’aquesta web, així com les particularitats de cada operació que pugui realitzar en aquest entorn, sempre en idioma català.

Aquestes condicions poden ser modificades, pel que ha de llegir-les abans d’efectuar cada comanda.

Comandes

El realitzar una comanda a www.naturalistesgirona.org/botiga equival a l’acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.

El comprador es compromet a fer ús del lloc web www.naturalistesgirona.org/botiga només per fer consultes o comandes legalment vàlides. També s’obliga el comprador a facilitar de manera certa i correcta les seves dades de contacte, consentint així mateix el poder fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si fos necessari.

El fer una comanda a través de www.naturalistesgirona.org/botiga garanteix estar plenament autoritzat per utilitzar la targeta de pagament, en cas de triar aquesta modalitat de pagament. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis proposats en aquesta pàgina web poden realitzar comandes a www.naturalistesgirona.org/botiga.

El lliurament dels encàrrecs el farà Xindria.Cat pels seus propis mitjans o a través d’una agència de transport designada per la mateixa ANG. Les comandes es lliuraran a l’adreça designada pel client. L’ANG no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar com a conseqüència que les dades facilitades siguin inexactes o incompletes, o quan el lliurament no es pugui efectuar per absència del destinatari. Sense perjudici de l’anterior, ANG adoptarà les mesures exigides al transportista perquè el lliurament es pugui efectuar el més aviat possible.

L’ANG es compromet a lliurar els productes en perfecte estat a la direcció de lliurament definida en el formulari de comanda. Pots sol·licitar el lliurament dels articles, en un altre domicili i a una altra persona física diferent de la que subscriu la comanda.

Respecte als lliuraments en hospitals, organismes públics i altres immobles en els quals existeixin restriccions per a l’accés al públic en general, l’ANG no garanteix que la mateixa s’efectuï directament al destinatari, quedant complert l’encàrrec i alliberat de responsabilitat, quan la comanda s’hagi posat a disposició del destinatari en la recepció o lloc que faci les vegades de control d’accés.

El període de lliurament dels articles s’indica a la pàgina d’ajuda i contacte, l’enviament es gratuït en tots els casos.

Pagament

L’Associació de Naturalistes de Girona accepta el pagament de les compres fetes a través de la Pàgina web a través d’una transferència del valor de la comanda, validada prèviament mitjançant el correu electrònic.

Preu, termini de validesa de l’oferta i cost del transport

Els preus indicats a sota de cada producte són totals (cost d’enviament). Els preus apareixen reflectits en euros. Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ a que el comprador accepti l’operació, s’especifiquen clarament els preus de cadascun dels articles triats, la concreció de les despeses de lliurament que seran aplicables a l’operació i les promocions o descomptes que, si escau, siguin d’aplicació.

Per a qualsevol informació sobre la teva comanda, pots sol·licitar-la a través de la pàgina de contacte de la web o enviant un correu electrònic a info@naturalistesgirona.org.

L’ANG es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren en www.naturalistesgirona.org/botiga, però els articles es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data.

Informació i consultes

Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com per comunicar-nos qualsevol tipus d’incidència o reclamació referent a la compra online, posem a la teva disposició la pàgina de contacte i el correu electrònic info@naturalistesgirona.org.

A l’espai del client podràs consultar la informació de les comandes realitzades, així com consultar i modificar les dades personals del teu usuari. La correcció i modificació de dades també serà possible sol·licitar-la a través del correu electrònic info@naturalistesgirona.org.

La formalització de la compra es podrà realitzar en els idiomes disponibles a la pàgina (actualment català).

Devolucions

Dret de revocació: l’Art 44 de la Llei 7/1996, del 15 de gener, d’Ordenación del Comercio Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del mateix, prèvia comunicació amb l’ANG (mitjançant un correu electrònic dirigit a info@naturalistesgirona.org), amb devolució del preu que hagués pagat pel producte. La devolució del producte s’exercirà sense penalitzacions sempre que s’hagi comprovat el perfecte estat del producte de manera que l’ANG procedirà al reintegrament de l’import total de la compra, excepte les despeses d’enviament i les despeses de devolució que seran a càrrec del client. Pel que fa a l’embalatge del producte retornat, és necessari que mantingui les condicions originals.

En cas de controvèrsia, el comprador accepta sotmetre’s als jutjats i tribunals de la ciutat on consti al venedor que el comprador té el domicili habitual.

Devolució per defectes de producte, defectes produïts en el transport o error en l’enviament: si en el moment del lliurament s’aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s’aprecia, de la mateixa manera, un defecte en la mercaderia rebuda, també durant el període de garantia, el client ho pot comunicar a l’ANG (mitjançant un correu electrònic dirigits a info@naturalistesgirona.org) en un termini de 14 dies. L’ANG es responsabilitzarà de la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix. La reparació i/o la substitució del producte defectuós serà gratuïta per al consumidor i usuari. Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per a esmenar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d’enviament, així com els costos relacionats amb la mà d’obra i els materials.

En cas de producte defectuós, el venedor haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. El consumidor i usuari ha d’informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de 14 dies des de que va tenir coneixement d’ella.

A excepció de les situacions anteriors, no oferim devolucions ni canvis.

Aquest dret de desistiment no s’aplicarà a aquells productes adquirits a través del portal www.naturalistesgirona.org/botiga que, de conformitat amb la normativa en la matèria, per tractar-se de descàrregues de contingut digital, enregistraments sonors, vídeos, discos i similars, productes personalitzats o que per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes no siguin susceptibles de desistiment.

Responsabilitat

L’ANG no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d’un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.

El mateix s’aplica a les possibles modificacions realitzades als productes pels proveïdors. L’ANG no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d’explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos, encara que el dany, pèrdua o perjudici haguessin estat previsiblea per l’ANG o si la seva eventualitat hagués estat posada en seu coneixement.

L’ANG no podrà ser considerada responsable de l’incompliment del contracte subscrit en cas de causa de força major, d’interrupció de l’activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

El que disposa la present clàusula no afectarà els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al dret de desistir el contracte.

En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a l’ANG per arribar a una resolució amistosa.

Drets de propietat intel·lectual i altres drets

El comprador reconeix i accepta que els elements i drets de propietat intel·lectual, industrial o altres (incloent sense limitació qualsevol copyright, patents, marques, dissenys, fotografies, imatges i codis font) relatius a la www.naturalistesgirona.org/botiga. L’usuari no podrà, directament o indirectament, copiar, modificar, alterar, publicar, comunicar, distribuir, vendre o transmetre els materials d’aquesta plataforma o el seu codi font, o de les descàrregues efectuades, en tot o en part, sense l’autorització escrita de l’ANG.

Llei aplicable

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació vigent. Per a qualsevol litigi derivat de les relacions comercials entre l’usuari i l’ANG les parts acorden sotmetre al que disposa la legislació vigent en la matèria.

Data de publicació de la darrera versió de la política de privadesa: 31/08/2020.

Item added to cart.
0 items - 0,00